Διαγωνισμός με δώρο 2 Βαφές & Χτένισμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
“ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ STRATARAS HAIRSTYLING 2 ΒΑΦΕς & ΧΤΕΝΙΣΜΑ”

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από το κομμωτήριο STRATARAS μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας στο Facebook StrataraS (Κομμωτήρια Ηράκλειο Κρήτης)

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Κομμωτηρίου STRATARAS, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

3. Ο διαγωνισμός τίθεται σε ισχύ από 1 Απριλίου έως 15 Απριλίου και οι 2 τυχερές νικήτριες/νικητές θα ανακοινωθούν το βράδυ της 16 Απριλίου. Οι νικητές/νικήτριες να ανακοινωθούν από την σελίδα του Facebook, θα πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα εντός 7 ημερών.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί είτε τη σελίδα “StrataraS (Κομμωτήρια Ηράκλειο Κρήτης)” στο Facebook, όπου μπορεί να συμμετάσχει ακολουθώντας τις οδηγίες ως προς τα κατωτέρω βήματα:

  •  Θα πρέπει να κάνει Like τη σελίδα “StrataraS (Κομμωτήρια Ηράκλειο Κρήτης)” στο Facebook
  • Να κάνετε tag 2 φίλους σας στα σχόλια της δημοσίευσης του διαγωνισμού
  • Να κάνετε στη δημοσίευση του διαγωνισμού.
  • Να κάνετε Share της δημοσίευση του διαγωνισμού.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά άτομο.

6. Νικητές τους διαγωνισμού: Οι νικητές/νικήτριες του διαγωνισμού θα αναδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου.

7. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο (δώρο) 2 Βαφές με χτένισμα για δυό τυχερούς/τυχερές. (1 βαφή & χτένισμα στον κάθε ένα)

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού ο συμμετέχων παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με την εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή αρνηθεί να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή δεν τις παράσχει για οποιονδήποτε λόγο εντός της παραπάνω προθεσμίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και η εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο StrataraS (Κομμωτήρια Ηράκλειο Κρήτης)

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.

11. Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

12. H εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στη σελίδα StrataraS (Κομμωτήρια Ηράκλειο Κρήτης) στο Facebook χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.

13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο StrataraS (Κομμωτήρια Ηράκλειο Κρήτης) και https://strataras.gr και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

14. Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι αληθή και δεν διανύει μήνες κυήσεως το άτομο που συμμετέχει ή Α’ συγγενικό πρόσωπο Το κομμωτήριο Στρατάρας διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του νικητή και διεξαγωγής νέας κλήρωσης.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.